JURIDISCH

Inleiding
Iedereen is welkom om deze website te bezoeken. Door het openen van deze website, gaat u echter akkoord zich te binden aan de volgende Algemene gebruiksvoorwaarden. GELIEVE DEZE WEBSITE TE SLUITEN, INDIEN U NIET AKKOORD GAAT ZICH TE BINDEN AAN DE VOLGENDE ALGEMENE GEBRUIKSVOOWAARDEN.
Door de pagina's van het World Wide Web (WWW) van Doro AB (hierna Doro genoemd) te openen, gaat u akkoord zich te binden aan de volgende algemene voorwaarden:

DE INHOUD
Auteursrecht etc.
Het uiterlijk van deze website en de inhoud van deze WWW-pagina's (met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en audiovisuele elementen) vallen onder het auteursrecht van Doro (of zijn dochtermaatschappijen waar dit is aangegeven en/of zijn licentiegevers) en worden beschermd door het auteursrecht in Zweden en onder verschillende buitenlandse wetten en verdragen. De inhoud wordt ook beschermd door het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Alle rechten voorbehouden.

De inhoud op de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen en geluid, mag niet, met uitzondering van strikt privédoeleinden of waar anderszins wordt aangegeven, worden gereproduceerd, verzonden, gedistribueerd of bewaard zonder schriftelijke toestemming vooraf van Doro (publ).

Aanpassingen aan de inhoud van de website zijn uitdrukkelijk verboden. Daarom mag u bijvoorbeeld geen (i) inhoud online of offline distribueren of verzenden; (ii) inhoud wijzigen, opnieuw gebruiken of opnieuw plaatsen; (iii) aantekeningen op gedownload materialen verwijderen die bestaan uit mededelingen of toelichtingen van auteursrecht, handelsmerk, handelsimago, octrooi of andere intellectuele eigendomsrechten; (iv) inhoud gebruiken voor een openbaar doeleinde, zelfs indien deze niet van commerciële aard is; of (v) software of andere inhoud op deze website proberen te decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen of anderszins te demonteren.

Het gebruik van persberichten en andere documenten die zijn geclassificeerd als openbaar, is toegestaan voor openbare berichtgeving, als de informatiebron wordt vermeld. Overige reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel of alle inhoud in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Doro is verboden, tenzij in overeenstemming met de volgende voorwaarden. De inhoud van de WWW-pagina's van Doro kunnen alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt op een manier die geen schade toebrengt aan de reputatie van Doro. Informatie die op deze WWW-site wordt verstrekt mag niet worden aangepast zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Doro. Individuele documenten die op onze WWW-pagina's staan kunnen onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden vermeld in die documenten.

Bepaalde delen van de website bevatten afbeeldingen en materialen die onderhevig zijn aan de auteursrechten van hun leveranciers en worden door Doro met toestemming gebruikt. Gebruik van dergelijke materialen door u, anders dan in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden, kan de rechten van deze derden schenden.

Doro verleent u toestemming om kopieën of uittreksels van deze pagina's op uw computer op te slaan of af te drukken, alleen voor persoonlijk gebruik.

Merkrechten etc.
De Doro Company en groepnaam, logotype en die van zijn dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen, alsook de merknamen, productnamen en de handelsmerken van Doro, zijn dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen zijn eigendom van Doro en/of zijn dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen.

Geen aansprakelijkheid, garantie etc.
De inhoud van de WWW-pagina's van Doro wordt verstrekt "as is" (zoals deze is) en "as available" (zoals deze beschikbaar is). Behoudens waar vereist door de toepasselijke wet, wordt er geen garantie van welke aard dan ook gegeven, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending, met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins van de inhoud van deze pagina's. Doro garandeert niet dat zijn pagina's of server die deze beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke onderdelen. Alle documentatie van Doro kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Doro kan wijzigingen aanbrengen of aanvullingen hebben op alle informatie die hierin wordt verstrekt. Doro behoudt zich op elk moment het recht voor de pagina's te controleren of de toegang ertoe in te trekken.

Doro is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, toevallige, gevolgschade, indirecte, secundaire, speciale of opgelegde schade, verliezen of kosten of bedrijfsschade naar aanleiding van uw bezoek van de WWW-pagina's van Doro of andere ermee gekoppelde site, of het onvermogen de inhoud van deze pagina's te gebruiken, of gebruik van de hierin opgenomen informatie of een poging daartoe of naar aanleiding van een falen van de prestaties, fouten, weglatingen, onderbrekingen, defecten, vertragingen in werking of verzending, computervirussen, communicatielijn- of systeemstoringen, zelfs indien Doro of zijn vertegenwoordigers op de hoogte zijn van dergelijke schade, verliezen of kosten. In geen geval zal de schade van Doro hoger zijn dan de kosten, indien van toepassing, die door u zijn betaald voor toegang tot deze site.

Doro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiaal dat eigendom is van of gemaakt of gepubliceerd is door derden waar de WWW-pagina's van Doro een link naartoe bevatten. Door te verwijzen naar een dergelijke externe site, zal u de gebruiksregels ervan doorlezen en ermee akkoord gaan, voordat u die site gebruikt. Een link naar een site anders dan van Doro, impliceert niet dat Doro de site en de producten of diensten waarnaar wordt verwezen op een dergelijkse externe site goedkeurt.

Indien van materiaal en opmerkingen

Doro nodigt u uit niet-vertrouwelijke opmerkingen die u mogelijk heeft met betrekking tot producten van Doro op deze website in te dienen. Indien u een idee heeft waarvan u wilt dat Doro overweegt dit te gebruiken in ruil voor een vergoeding voor u, stuur het idee dan niet naar deze website of anderszins door middel van Internet. Wanneer u materiaal of opmerkingen, bijvoorbeeld door middel van e-mail of via onze WWW-pagina's, aan ons indient, gaat u als verstrekker akkoord met de volgende voorwaarden: (1) U stelt het materiaal beschikbaar wetend dat we het kunnen publiceren; (2) U garandeert dat het materiaal en/of de opmerkingen geen enkele onderdeel bevatten dat onwettig of anderszins ongeschikt is voor publicatie; (3) U doet redelijke pogingen om virussen of andere besmettende of vernietigende functies te scannen of te verwijderen voordat u materiaal indient; (4) U stemt ermee in ons te vrijwaren indien een derde actie onderneemt tegen ons naar aanleiding van het materiaal dat u indient; (5) U stemt ermee in geen actie te ondernemen tegen ons naar aanleiding van het genoemde materiaal; en (6) Het materiaal is uw eigendom of u heeft onbeperkte rechten dit aan ons te verstrekken en Doro mag het materiaal publiceren en/of verwerken, of concepten die erin worden omschreven, in onze producten zonder verantwoording of geldelijke aansprakelijkheid.
Doro behoudt het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval van een overtreding van de huidige Algemene gebruiksvoorwaarden of een illegale actie ondernomen door u. Doro behoudt het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving corrigerende maatregelen te nemen, met inbegrip van uitsluiting van toegang tot de website en diens diensten, en de verwijdering van ingediend materiaal of opmerkingen.
Alle rechten voorbehouden
Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend zijn voorbehouden. Doro behoudt het recht om deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen door dit bericht bij te werken. U bent gebonden aan deze wijzigingen en dient om deze reden regelmatig deze verklaring van Algemene voorwaarden te controleren.